Laden...
Naar Facebook

Privacy Policy

Privacy Policy

Kantjil Amsterdam B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kantjil Amsterdam B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-> Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-> Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-> Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-> Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-> Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-> Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Kantjil Amsterdam B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Informatie die wij verzamelen

Om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren, kan het zijn dat wij persoonsinformatie vergaren. In beginsel maken wij gebruik van Google Analytics, waarvoor een verwerkersovereenkomst met Google is afgesloten. Wij delen verder geen gegevens met Google en alle gegevens worden geanonimiseerd voor ze worden verwerkt. De verzamelde data wordt niet voor advertentiedoeleinden gebruikt.

 

Voor reserveringen via de website worden uw naam, telefoonnummer, e-mail adres en gewenste aanspreekvorm (M/V) verwerkt. Deze worden door een externe webbeheerder verzameld en met ons gedeeld. Wij bewaren deze gegevens zolang deze voor de reservering noodzakelijk zijn, waarna ze tot 7 jaar bewaard kunnen worden in de reserveringenadministratie als onderdeel van de financiële administratie zoals wettelijk verplicht.

 

Voor cateringen en groepsreserveringen kunnen wij buiten uw naam, telefoonnummer, e-mail adres en gewenste aanspreekvorm (M/V) vragen om uw adresgegevens. Deze worden in ieder geval tot het uitvoeren van de opdracht bewaard, waarna ze tot 7 jaar bewaard kunnen worden in de financiële administratie zoals wettelijk verplicht.

 

Van werknemers zijn wij wettelijk verplicht meer informatie te verzamelen en te bewaren. Hieronder vallen naam, adresgegevens, telefoonnummers en e-mail adressen, als mede geslacht, geboortedatum en –plaats, burgerlijke staat, BSN, bankgegevens en salarisgegevens. Deze informatie zal alleen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden en  zo worden gebruikt als wettelijk verplicht, en zal na het eindigen van de overeenkomst maximaal 7 jaar worden bewaard in de financiële administratie indien dit noodzakelijk is.

 

Locatie

Alle verzamelde informatie wordt binnen de EU opgeslagen en verwerkt.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering en uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-> Het verzorgen van de (financiële) administratie;

-> Het analyseren van onze website;

-> Het verzorgen van onze ARBO diensten;

-> Het verzorgen van de roosters.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Ongevraagde informatie

Het kan voorkomen dat u ongevraagd informatie met ons deelt, bijvoorbeeld een suggestie of een recensie. Deze informatie beschouwen wij als niet-persoonlijk en wij zijn derhalve vrij deze informatie te gebruiken en verspreiden zonder limitaties.

 

Minderjarigen

Naar ons weten verzamelen en verwerken wij geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

 

Bewaartermijn

Kantjil Amsterdam B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-> Alle personen die namens Kantjil Amsterdam B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-> We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-> We beveiligen de toegang tot de fysieke documentatie van persoonsgegevens;

-> We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-> Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-> We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-> Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Kantjil Amsterdam B.V.

Spuistraat 291-293

1012 VS

Amsterdam

info@kantjil.nl

×